ഭഗവത്ഗീത രണ്ടാം അദ്ധ്യായം ശ്ലോകം 54-72 (സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ലക്ഷണം)

ഭഗവത്ഗീത രണ്ടാം അദ്ധ്യായം ശ്ലോകം 54-72 (സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ലക്ഷണം) . “കോഴിക്കോട് ധർമ്മ പ്രഭാഷണ പരമ്പര -2016”. 12 to 18-Jan-2016-(7 ദിവസം) Watch this video on YouTube