സർവകലാശാലാതല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള പഠനശിബിരം

സർവകലാശാലാതല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള പഠനശിബിരവും ഗീതാജ്ഞാനയജ്ഞവും, ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 7 കൂടി. കാര്യപരിപാടികൾ വിശദമായി അറിയാൻ നോട്ടീസിൽ ക്ലിക് ചെയുക. (PH: 04952455050)                    

സാധനാ പഞ്ചകം

സാധനാ പഞ്ചകം പ്രഭാഷണ പരമ്പര – 2014 കൊള്ളങ്ങോട് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം —————————————————- ————- ————- ദിവസം 1 : ദിവസം 2 : ദിവസം 3 : ദിവസം 4 : ദിവസം 5 :

ഭഗവത്ഗീത രണ്ടാം അദ്ധ്യായം ശ്ലോകം 54-72 (സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ലക്ഷണം)

ഭഗവത്ഗീത രണ്ടാം അദ്ധ്യായം ശ്ലോകം 54-72 (സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ലക്ഷണം) . “കോഴിക്കോട് ധർമ്മ പ്രഭാഷണ പരമ്പര -2016”. 12 to 18-Jan-2016-(7 ദിവസം) Watch this video on YouTube