സാധനാ പഞ്ചകം

സാധനാ പഞ്ചകം പ്രഭാഷണ പരമ്പര – 2014 കൊള്ളങ്ങോട് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം —————————————————- ————- ————- ദിവസം 1 : ദിവസം 2 : ദിവസം 3 : ദിവസം 4 : ദിവസം 5 :

Samvadam Vedantham Shasthreeyamo

ശങ്കരവേദാന്തം ശാസ്ത്രീയമോ ?” എന്ന വിഷയത്തില് പ്രൊഫസര് രവിചന്ദ്രനും , സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരിയും തമ്മിൽ എറണാകുളത്ത് 13-04-2016 നു നടന്ന സംവാദം. _________________________________ Samvadam-VedanthamShasthreeyamo

Bruhadaranyakopanishad-(Bhashyam)

Advaithashramam Upanishadvicharasathram- 2009 Bruhadaranyakopanishad-4th Chapter (Bhashyam) Swami Chidananda Puri. ________________________________ Bruhadaranyakopanishad 01 Bruhadaranyakopanishad 02 Bruhadaranyakopanishad 03 Bruhadaranyakopanishad 04 Bruhadaranyakopanishad 05 Bruhadaranyakopanishad 06 Bruhadaranyakopanishad 07 Bruhadaranyakopanishad 08 Bruhadaranyakopanishad 09 Bruhadaranyakopanishad 10 Bruhadaranyakopanishad 11 Bruhadaranyakopanishad 12 Bruhadaranyakopanishad 13 Bruhadaranyakopanishad 14 Bruhadaranyakopanishad 15 Bruhadaranyakopanishad 16 Bruhadaranyakopanishad 17 Bruhadaranyakopanishad 18 Bruhadaranyakopanishad 19 Bruhadaranyakopanishad 20 Bruhadaranyakopanishad 21 Bruhadaranyakopanishad 22 Bruhadaranyakopanishad…

Karmarahasyam

Prabhashana parampara by ChidanandaPuri Swamiji, at Govt.HSS Natuvanur Kozhikode on Jan 25 to 31-2015 ____________________________ karmarahasyam-1 karmarahasyam-2 karmarahasyam-3 karmarahasyam-4 karmarahasyam-5 karmarahasyam-6 karmarahasyam-7

UpanishadVicharaYenjam-2013

Upanishad Vichara Yenjam By Swami Chidananda Puri at TDM Hall Ernakulam -2013-Nov-18 TO ~~~~~~~ * ~~~~~~~~ * ~~~~~~~~~ * ~~~~~~ Day 1-2 (Nov-18-19) UPanishad an Introduction ______________________________ Introduction-1 Introduction-2 ______________________________ Day 3-9 (2013-Nov-20 To 26) Isavasyopanishad _____________________________ Isavasyopanishad-1 Isavasyopanishad-2 Isavasyopanishad-3 Isavasyopanishad-4 Isavasyopanishad-5 Isavasyopanishad-6 Isavasyopanishad-7 __________________________________ Day 10 to 16(2013-Oct-27 to Nov-02)Kenopanishad __________________________________ Kenopanishad-1 Kenopanishad-2 Kenopanishad-3…

ShivaSankalpaSuktham

Discourse on ShivaSankalpaSuktham by ChidanandaPuri Swamiji at Advaithashramam Kozhikode- On 02-05-2006 _______________________________________________________ Suktham-01 Suktham-02 Suktham-03 Suktham-04 Suktham-05 Suktham-06

Prasnopanishad

Prasnopanishad Part 01 Prasnopanishad Part 02 Prasnopanishad Part 03 Prasnopanishad Part 04 Prasnopanishad Part 05 Prasnopanishad Part 06 Prasnopanishad Part 07 Prasnopanishad Part 08 Prasnopanishad Part 09 Prasnopanishad Part 10 Prasnopanishad Part 11 Prasnopanishad Part 12