ഭഗവത്ഗീത രണ്ടാം അദ്ധ്യായം ശ്ലോകം 54-72 (സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ലക്ഷണം)

ഭഗവത്ഗീത രണ്ടാം അദ്ധ്യായം ശ്ലോകം 54-72 (സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ലക്ഷണം) . “കോഴിക്കോട് ധർമ്മ പ്രഭാഷണ പരമ്പര -2016”. 12 to 18-Jan-2016-(7 ദിവസം) Watch this video on YouTube

Silver Jubilee Celebrations

Adavaithashramam, Kolathur Silver Jubilee Celebrations From October 1st, 2016 onwardsAdvaithashramam, Kolathur, an institution working hard for spreading the message of Sanathana Dharma and Vedanta is completing 25 years of service. The Ashramam is all set for its Silver Jubilee celebrations, beginning on October 1, 2016. Various programmes and Seva activities span for one whole year.Advaithashramam…