സർവകലാശാലാതല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള പഠനശിബിരം

സർവകലാശാലാതല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള പഠനശിബിരവും ഗീതാജ്ഞാനയജ്ഞവും, ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 7 കൂടി. കാര്യപരിപാടികൾ വിശദമായി അറിയാൻ നോട്ടീസിൽ ക്ലിക് ചെയുക. (PH: 04952455050)