UdharedAthmanathmanam

UdharedAthmanathmanam “ഉദ്ധരേദ് അത്മനാത്മാനം”. Discourse by Swami Chidanantha Puri – in Dharma Prabhashana Parampara 2010 Kozhikode (14-01-2010)

KrunwanthoViswamAryam

Swami Chidananda Puri’s discourse – “Dharma Prabashana Parmpara 2009” at Muthalakkulam, Kozhikode on 16-Jan-2009.

KlaibyamMasmagama

Discourse By Swami Chidananda Puri in Dharma Prabhashana Parmpara 2010 Jan at Kozhokode, Sreekandeswaram temple premises on 13-Jan-2010.