സർവകലാശാലാതല വിദ്ധ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള പഠനശിബിരം

സർവകലാശാലാതല വിദ്ധ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള പഠനശിബിരവും ഗീതാജ്ഞാനയജ്ഞവും, ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 7 കൂടി. കാര്യപരിപാടികൾ വിശദമായി അറിയാൻ നോട്ടീസിൽ ക്ലിക് ചെയുക. (PH: 04952455050)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Silver Jubilee Celebrations

Adavaithashramam, Kolathur
Silver Jubilee Celebrations
From October 1st, 2016 onwardsAdvaithashramam, Kolathur, an institution working hard for spreading the message of Sanathana Dharma and Vedanta is completing 25 years of service. The Ashramam is all set for its Silver Jubilee celebrations, beginning on October 1, 2016. Various programmes and Seva activities span for one whole year.Advaithashramam was started in 1992 aiming to create awareness on various aspects related to Sanathana Dharma and teach the society topics related to our scriptures in general and Vedanta in particular. Through steady and righteous activities the Ashramam could achieve so many milestones by this time. Now it’s having three units in Kozhikode district, one in Malappuram district and one in Palakkad district. Along with, Brahmavidya Peetham for Vedanta studies, a Home for Underprivileged Boys and a Primary School also are functioning. Future projects include an old age home, pain and palliative care unit and medical dispensary in Kozhikode district and a new Ashramam in Wayanad district.As part of Jubilee celebrations, spiritual programmes, art & cultural programmes, discourses, seminars and other exclusive programmes are being planned in different parts of Kerala.Silver Jubilee celebrations will be inaugurated by HH Swami Adhyatmananda Saraswati Ji Maharaj (Sivanandashram, Ahmedabad) at Swami Guruvarananda Memorial Govt. Higher Secondary School ground at Kolathur. Honorable Central Minister Sri. Pon Radhakrishnan will deliver the keynote address. Honorable State minister Sri. A.K.Saseendran, MPs and other peoples’ representatives will be attending.

Kathakali maestro Sri. Chemanchery Kunhiraman Nair will be honored.

The inaugural ceremony will be followed by cultural programmes.

We expect wholehearted support of the society for making the programme a success. Heartily inviting you with family and friends to attend the programme.

Swami Chidananda Puri M.K.Rajeendranath
(Patron) (President)
(Sri Vallorakkavu Kshethra Samithi, Kolathur)
Dr. S.Ram Manohar Premnath Mangalasseri
(President) (General Convener)
(Advaithashram Silver Jubilee Celebration Committee, Kolathur)