സാധനാ പഞ്ചകം

സാധനാ പഞ്ചകം
പ്രഭാഷണ പരമ്പര – 2014 കൊള്ളങ്ങോട് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം
—————————————————- ————- ————-
ദിവസം 1 :

ദിവസം 2 :

ദിവസം 3 :

ദിവസം 4 :

ദിവസം 5 :

Samvadam Vedantham Shasthreeyamo

ശങ്കരവേദാന്തം ശാസ്ത്രീയമോ ?” എന്ന വിഷയത്തില് പ്രൊഫസര് രവിചന്ദ്രനും , സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരിയും തമ്മിൽ എറണാകുളത്ത് 13-04-2016 നു നടന്ന സംവാദം.
_________________________________

Samvadam-VedanthamShasthreeyamo

Bruhadaranyakopanishad-(Bhashyam)

Advaithashramam Upanishadvicharasathram- 2009 Bruhadaranyakopanishad-4th Chapter (Bhashyam)
Swami Chidananda Puri.
________________________________

Bruhadaranyakopanishad 01

Bruhadaranyakopanishad 02

Bruhadaranyakopanishad 03

Bruhadaranyakopanishad 04

Bruhadaranyakopanishad 05

Bruhadaranyakopanishad 06

Bruhadaranyakopanishad 07

Bruhadaranyakopanishad 08

Bruhadaranyakopanishad 09

Bruhadaranyakopanishad 10

Bruhadaranyakopanishad 11

Bruhadaranyakopanishad 12

Bruhadaranyakopanishad 13

Bruhadaranyakopanishad 14

Bruhadaranyakopanishad 15

Bruhadaranyakopanishad 16

Bruhadaranyakopanishad 17

Bruhadaranyakopanishad 18

Bruhadaranyakopanishad 19

Bruhadaranyakopanishad 20

Bruhadaranyakopanishad 21

Bruhadaranyakopanishad 22

Bruhadaranyakopanishad 23

Bruhadaranyakopanishad 24

Bruhadaranyakopanishad 25

Bruhadaranyakopanishad 26

Bruhadaranyakopanishad 27

Bruhadaranyakopanishad 28

Bruhadaranyakopanishad 29

Karmarahasyam

Prabhashana parampara by ChidanandaPuri Swamiji, at Govt.HSS Natuvanur Kozhikode on Jan 25 to 31-2015
____________________________
karmarahasyam-1
karmarahasyam-2
karmarahasyam-3
karmarahasyam-4
karmarahasyam-5
karmarahasyam-6
karmarahasyam-7

UpanishadVicharaYenjam-2013

Upanishad Vichara Yenjam By Swami Chidananda Puri at TDM Hall Ernakulam -2013-Nov-18 TO
~~~~~~~ * ~~~~~~~~ * ~~~~~~~~~ * ~~~~~~

Day 1-2 (Nov-18-19) UPanishad an Introduction
______________________________
Introduction-1

Introduction-2

______________________________

Day 3-9 (2013-Nov-20 To 26) Isavasyopanishad
_____________________________
Isavasyopanishad-1

Isavasyopanishad-2

Isavasyopanishad-3

Isavasyopanishad-4

Isavasyopanishad-5

Isavasyopanishad-6

Isavasyopanishad-7

__________________________________

Day 10 to 16(2013-Oct-27 to Nov-02)Kenopanishad
__________________________________
Kenopanishad-1

Kenopanishad-2

Kenopanishad-3

Kenopanishad-4

Kenopanishad-5

Kenopanishad-6

Kenopanishad-7

________________________________

Day 17 to 37 (2013-Nov 3 to 23)Kathopanishad
________________________________
Kathopanishad-1

Kathopanishad-2

Kathopanishad-3

Kathopanishad-4

Kathopanishad-5

Kathopanishad-6

Kathopanishad-7

Kathopanishad-8
Kathopanishad-9

Kathopanishad-10

Kathopanishad-11

Kathopanishad-12

Kathopanishad-13

Kathopanishad-14

Kathopanishad-15

Kathopanishad-16

Kathopanishad-17

Kathopanishad-18

Kathopanishad-19

Kathopanishad-20

Kathopanishad-21

_______________________________

Day 38 to 49 (2013-Nov 24 to Dec 05) Prasnopanishad
_______________________________
Prasnopanishad-1

Prasnopanishad-2

Prasnopanishad-3

Prasnopanishad-4

Prasnopanishad-5

Prasnopanishad-6

Prasnopanishad-7

Prasnopanishad-8

Prasnopanishad-9

Prasnopanishad-10

Prasnopanishad-11

Prasnopanishad-12

_____________________________
Day 50 to 53 (2013 Dec 06 to 09)Kaivalyopanishad
________________________________
Kaivalyopanishad-1
Kaivalyopanishad-2
Kaivalyopanishad-3
Kaivalyopanishad-4

ShivaSankalpaSuktham

Discourse on ShivaSankalpaSuktham by ChidanandaPuri Swamiji at Advaithashramam Kozhikode- On 02-05-2006
_______________________________________________________

Suktham-01


Suktham-02


Suktham-03


Suktham-04


Suktham-05


Suktham-06

Prasnopanishad

Prasnopanishad Part 01

Prasnopanishad Part 02

Prasnopanishad Part 03


Prasnopanishad Part 04


Prasnopanishad Part 05


Prasnopanishad Part 06


Prasnopanishad Part 07


Prasnopanishad Part 08


Prasnopanishad Part 09


Prasnopanishad Part 10


Prasnopanishad Part 11


Prasnopanishad Part 12