മതങ്ങളുടെ മാതാവായ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ യുക്തി ഭദ്രത.

മതങ്ങളുടെ മാതാവായ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ യുക്തി ഭദ്രത.
സംഘാടകർ :വിവേകാനന്ദ പഠന കേന്ദ്രം വെങ്ങാപരത April-2013