ഭഗവത്ഗീത രണ്ടാം അദ്ധ്യായം ശ്ലോകം 54-72 (സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ലക്ഷണം)

ഭഗവത്ഗീത രണ്ടാം അദ്ധ്യായം ശ്ലോകം 54-72 (സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ലക്ഷണം) .
“കോഴിക്കോട് ധർമ്മ പ്രഭാഷണ പരമ്പര -2016”.
12 to 18-Jan-2016-(7 ദിവസം)