നമ്മുടെ ദൗത്യം (രണ്ട് വീഡിയോ )

നമ്മുടെ ദൗത്യം
കോഴിക്കോട് ജൂബിലി ഹാൾ 07-08-2014 to 08-08-2014