ധർമ്മഏവ പരം ദൈവം

ധർമ്മഏവ പരം ദൈവം
സനാതനധർമ്മപരിഷത്ത് സമാപനസമ്മേളനം 07-12-2015